برچسب گذاری توسط: MBA

0

— -فایل پروژه -672)

2-4 وفاداری :اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کردهاند که این موضوع با توجه به چند بعدی بودن و پیچیده بودن وفاداری قابل قبول است (سودرلند،2006). معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری...

0

— -فایل پروژه -673)

2-1-2 فراگرد مدیریت تلقی مدیریت به عنوان «فراگرد» یا «فرآیند» نسبتاً تازگی دارد. مفهوم فراگرد، بر شیوه منظم انجام دادن کارها دلالت دارد و به توالی گام‌ها یا عناصری که به هدف خاصی منجر...

0

— -فایل پروژه -607)

اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………..40 انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد…………………………………………………………41 اعتماد عقلانی………………………………………………………………………………………41 اعتماد نهادی…………………………………………………………………………………………42 اعتماد فعال ……………………………………………………………………………………….43تقسیم بندی بکمن از اعتماد………………………………………………………………………………….44نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………45سه بخش مجزای اعتماد…………………………………………………………………………………….47طبقه بندی مک آلیستر……………………………………………………………………………………..48پیوستار اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………..48 3.2....

0

— -فایل پروژه -566)

جدول 2-4- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز44جدول 3-4- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز46جدول...