برچسب گذاری توسط: کیفیت زندگی سرپرستان

0

— -فایل پروژه -557)

2-1-12) تعریف تعهد سازمانی442-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی462-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راهکارهای افزایش آن472-1-15) مدلها و نظریههای تعهد سازمانی492-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی572-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی62بخش دوم: سکوت سازمانی632-2-1) تعریف...

0

— -فایل پروژه -492)

جدول 4-18) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………………………… 79جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر …………………………………….. 81جدول 4-20) آزمون همبستگی پیرسون بین...

0

— -فایل پروژه -489)

2-1-4) راهکارهای تغییر نگرش شغلی162-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن172-1-6) ابعاد نگرش شغلی182-1-7) عوامل موثر بر نگرش شغلی202-1-8) انواع نگرش شغلی292-1-9) تعاریف و مفاهیم تمایل به ترک شغل292-1-10) انواع ترک...

0

— -فایل پروژه -383)

طرح مطلب11گفتار اول :مسئولیت مدنی122-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی122-1-2- انواع مسئولیت مدنی132-1-2-1- مسئولیت اخلاقی132-1-2-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن132-1-2-2-1- مسئولیت قراردادی152-1-2-2-2- مسئولیت قهری162-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر162-1-2-2-2-2- مسئولیت محض182-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق182-1-3- ارکان مسئولیت مدنی192-1-3-1-...