برچسب گذاری توسط: کیفیت حاکمیت و حکمرانی

0

— -فایل پروژه -444)

2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی252-2-1-4) تمرکز مالکیت262-2-1-5) مالکیت نهادی292-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)292-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران302-2-1-8) مالکیت شرکتها322-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی322-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران332-2-2) ساختار مالکیت342-2-2-1) مالکیت نهادی352-2-2-2) مالکیت شرکتی372-2-2-3) مالکیت...

0

— -فایل پروژه -421)

فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه31-2- تاریخچه مطالعاتی31-3- بیان مسئله51-4- سئوالات تحقیق71-5- چهارچوب نظری تحقیق71-6- مدل مفهومی تحقیق 81-7- فرضیه ها 101-8- اهداف تحقیق111-9- اهمیت تحقیق111-10- حدود مطالعاتی121-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات…………………………………………………………………………………..121-12- ساختارکلی پروژه ……………………………………………………………………………………………13فصل دوم:...

0

— -فایل پروژه -422)

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت162-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی162-2-2 حاکمیت شرکتی172-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی212-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران212-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران232-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان...