برچسب گذاری توسط: کانون اصلاح و تربیت

0

— -فایل پروژه -373)

بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 ………………………………………45بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375………………………………………………… 46بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………46بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب...

0

— -فایل پروژه -362)

1-10-3-1- محیط فرهنگی171-10-3-2- محیط طبیعی171-10-3-3- محیط اقتصادی17 1-10-4- تعریف طفل بزهکار 181-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار19 1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 201-10-7- آمار و ارقام...