برچسب گذاری توسط: چند معیاره

0

— -فایل پروژه -292)

تنها یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با مختصات های معین، در مدل وجود دارد.مساله مکانیابی چند دوره ای میباشد.ظرفیت هر یک از گذرگاه ها در دوره های مختلف محدود می باشد.هر تسهیل موجود...

0

— -فایل پروژه -277)

فصل سوم: مدل ریاضی پیشنهادی 353-1. مقدمه 363-2. تعریف مسئله 36 3-2-1. مفروضات مسئله 373-3. مدل ریاضی پیشنهادی 38 3-3-1. اندیس ها 39 3-3-2. پارامترهای ورودی مدل 39 3-3-3. متغیر های تصمیم گیری 40...

0

— -فایل پروژه -257)

شکل2-3 ترمینال کانتینریوقتی یک کشتی به ترمینال می رسد ابتدا برای انجام عملیات تخلیه یا بارگیری لنگر می اندازد. برای این منظور، تعدادی لنگرگاه در هر ترمینال وجود دارد. لنگرگاه ها هزینه ساخت بسیار...