برچسب گذاری توسط: پرستاران

0

— -فایل پروژه -545)

عنوانصفحه TOC \h \z \t “فهرست جدول;1;فهرست جداول;1” جدول2-1: ترتیب سیستم بیمه سلامت افراد بالغ مطابق با ساختار سازمانی در بعضی از کشور های جهان PAGEREF _Toc250068400 \h 34جدول2-2: ارائه خدمات مراقبت بهداشت دهان...

0

— -فایل پروژه -516)

فهرست جداولجدول SEQ جدول \* ARABIC 1. مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………………………… 50جدول SEQ جدول \* ARABIC 2. مشخصات تن سنجی و فشار خون شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………. 51جدول SEQ جدول...

0

— -فایل پروژه -497)

2-3- تعریف مشتری گرایی142-4- اهمّیّت و دلایل توجّه به موضوع توانمندسازی152-5- عوامل مؤثّر بر مشتری‌مداری162-6- ویژگی‌های کارکنان در یک سازمان توانمند 172-7- الگوها و مدل‌های توانمندسازی کارکنان19 2-7-1- مدل توانمندسازی رایلی، بنتلی و لین...

0

— -فایل پروژه -448)

3ـ3ـ روش‌های نمونه‌گیری 333ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها 343ـ5ـ ملاحظه‌های اخلاقی 353ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 353ـ7ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی)36فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها4ـ1ـ یافته‌های تحلیلی 38فصل پنجم:...

0

— -فایل پروژه -451)

اهداف فرعی:شناخت راههایی برای مقابله با تبعات منفی تلفن همراهتغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله ارتباطی مهندسی فرهنگی به منظور استفاده بهینه از این وسیله ارتباطی1-5 سئوالات تحقیق 1-آیا بین استفاده از...

0

— -فایل پروژه -307)

6-1-1-2-2-عدم فعالیت بدنی7-1-1-2-2-بیماری قند8-1-1-2-2-چاقی9-1-1-2-2-تنش های روانی(استرس)2-1-2-2-پیامدهای بیماری قلبی1-2-1-2-2-افسردگی2-2-1-2-2-استرس3-2-1-2-2-ترس و اضطراب4-2-1-2-2-خشم3-1-2-2-روش های درمان2-2-2-کیفیت زندگی 1-2-2-2-تعاریف کیفیت زندگی2-2-2-2-ویژگی های کیفیت زندگی3-2-2-2-ابعاد کیفیت زندگی1-3-2-2-2-بعد فیزیکی2-3-2-2-2-بعد اجتماعی 3-3-2-2-2-بعد روانی 4-3-2-2-2-بعد جسمی5-3-2-2-2-بعد روحی 6-3-2-2-2-بعد محیطی 4-2-2-2-شاخص‌های کیفیت زندگی 5-2-2-2-خانواده...