برچسب گذاری توسط: نرخ تقریبی

0

user8208

37 2-4-2- بهینهسازی پارامترهای سری فوریه به کمک الگوریتم ازدحام ذراتفصل سوم: طرح پیشنهادی42 3-1- مقدمه42 3-2- روبات انساننمای نائو و تحلیل حرکت آن45 3-3- استفاده از حرکتشناسی در راه رفتن از بغل46 3-3-1-...

0

— -فایل پروژه -720)

جدول3-6 : نمونه سطری از جدول احتمال شرطی فاکتوراحتمال ابتلا به خطای ماژول، سه حالته 81جدول3-7 : سطری از جدول احتمال شرطی احتمال ابتلا به خطای ماژول با سه ویژگی فرعی 82جدول3-8 : نمونه...

0

— -فایل پروژه -651)

قراردادهای نفتی دربرگیرنده ی بسیاری از تعهدات و وظایف هم برای دولت میزبان و هم برای پیمانکاران است. روشن شدن نقش ها و مسئولیت ها به همراه مدیریت ریسک های پروژه و سطح مطلوب...

0

— -فایل پروژه -501)

00بررسی پیشینه پژوهش به منظور بررسی مدل های ریاضی موجود برای مکانیابی780415177800004933950102235مرحله 100مرحله 1 239140980645004863465116205مرحله 200مرحله 2934720116205تعیین مدل ریاضی مناسب 00تعیین مدل ریاضی مناسب 80010056515002441574220980004933950179705مرحله 300مرحله 3934720187960گردآوری دادههای گزینهها جهت حل مدل 00گردآوری دادههای...