برچسب گذاری توسط: منطق فازی

0

— -فایل پروژه -727)

2-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5. الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………182-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2. ID3……………………………………………………………………………………202-5-1-3. C5.0…………………………………………………………………………………..212-5-2. ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….212-5-3. شبکهی عصبی………………………………………………………………………………..242-5-4. Bagging…………………………………………………………………………………….252-5-5. AdaBoost…………………………………………………………………………………272-6. پیشینهی تحقیقات در بیماریهای تنفسی……………………………………………………….30فصل3: دادههای نامتوازن……………………………………………………………………………………………323-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….333-2. روشهای یادگیری در دادههای نامتوازن………………………………………………………333-2-1. نمونهبرداری……………………………………………………………………………………333-2-1-1. بیشنمونهبرداری...

0

— -فایل پروژه -619)

1-7. نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………………………..61-7-1. موضوع و دادههای استفاده شده در تحقیق……………………………………………..61-7-2. براساس مطالعه ادبیات و نحوه ارائه مطالب……………………………………………..61-8.. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..61-9. ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………7فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2. دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………92-2-1. مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….92-2-2. مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….102-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..102-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………112-2-3-2. یکپارچهسازی...

0

— -فایل پروژه -511)

مراجع لاتین69چکیده انگلیسی74فهرست شکلهاعنوان صفحهشکل 3- SEQ شکل_3- \* ARABIC 1. دستهبندی کلی مسایل برنامهریزی تسهیلات17شکل 3- SEQ شکل_3- \* ARABIC 2. دستهبندی نوین مسایل مکانیابی .20شکل 4-1. تابع تقاضا35شکل 4-2. وضعیت تسهیلات تخصیص...

0

— -فایل پروژه -512)

۶-۴-۳. مدل دامنه متغیر۵3۱-۶-۴-۳. روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر دوطرفه54۳-4-6-2. روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر یک طرفه 55۷-۴-۳. مدل اُکوز و پترویک59فصل چهارم: بهینه‌سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی4-1.مقدمه۶54-2. روش بهینه‌سازی...

0

— -فایل پروژه -420)

زمانی وظایف دولت‌ها محدود به تأمین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی خود بود و بالطبع هزینه‌های آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشت اما به مرور زمان و با تحولات به وجود آمده در...

0

— -فایل پروژه -415)

1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………61-6- فرضیه های تحقیق81-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 81-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 81-7- قلمرو تحقیق91-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق91-9- ساختار تحقیق10فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق112-1-...

0

— -فایل پروژه -360)

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   2-2-2-1- مدیریت162-2-2-2- عایدی هر سهم...