برچسب گذاری توسط: منابع آب

0

— -فایل پروژه -567)

طرح روی جلد به زبان انگلیسیفهرست جداولعنوان شماره صفحهTOC \o “1-3” \h \z \uجدول 4-1: تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر برخی از صفات مورد بررسی..54جدول 4-2: مقایسه میانگین اثر اصلی اثر تیمارهای آزمایش...

0

— -فایل پروژه -570)

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری در ارقام توتون بر عملکرد برگ تر و خشک، قیمت وزن واحد وقیمت در واحد سطح44جدول 4- 5 تجزیه واریانس صفات طول برگ، عرض برگ، ارتفاع بوته،...

0

— -فایل پروژه -483)

نویسنده در این مقاله معتقد است که دیپلماسی عمومی خلع سلاح، تحقق اهداف و اصول دیپلماسی عمومی دفاعی را در حوزه تسلیحات و جنگ‌افزارها مورد هدف قرار می‌دهد. با توجه به وجود ساختارها، مبانی...

0

— -فایل پروژه -479)

سازه‌انگاران معتقدند هویت‌ها را نمی‌توان به شکلی ماهوی یعنی جدا از بستر اجتماعی آنها تعریف کرد. بلکه باید به عنوان مجموعه‌ای از معانی تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشم انداز...