برچسب گذاری توسط: معانی ذهنی کنشگران

0

— -فایل پروژه -481)

همچنین در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در...

0

— -فایل پروژه -486)

آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (عزت، حکمت، مصلحت) توانسته احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) را اعمال نماید؟فرضیه اصلیسیاست خارجی جمهوری اسلامی در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص)...

0

— -فایل پروژه -404)

2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………412-18- رویکردهای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..412-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه …………………………………………… 422-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42 2-19-2- صنعت و...

0

— -فایل پروژه -405)

2-22- کارآفرین کیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….502-23- ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………………………………………………………….502-24- کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..522-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..602-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….60 2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..62 2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63 2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64 2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65...