برچسب گذاری توسط: معاملات بلوک

0

— -فایل پروژه -479)

لیبرالها بر این باورند که به سه علت عمده کشورها به سمت همکاری بیشتر گام بر می‌دارند. نخست، روند وابستگی متقابل میان کشورها، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است که موجب شده...

0

— -فایل پروژه -444)

2-2-2-4) مالکیت خارجی422-2-3) شیوههای تأمین مالی462-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت462-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع472-2-3-3) روشهای متداول برای تأمین مالی472-2-3-4) تأمین مالی کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت482-2-3-5) سهام ممتاز532-2-3-6)...

0

— -فایل پروژه -422)

2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران232-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره232-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر232-2-3-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت242-2-4-...