برچسب گذاری توسط: مطالعه تطبیقی چالش ها

0

— -فایل پروژه -620)

البته «تطبیق» مشترک لفظی است یعنی دارای چند معنا بوده که معنایی که منظور است توضیح داده خواهد شد. تطبیق و مطالعه‌ی تطبیقی در فرهنگ مکتوب ما به چند معنا بکار رفته ‌است. یکی...

0

— -فایل پروژه -605)

1-7-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….71-9- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش71-10- ساختار پژوهش8فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش39-92-1- مقدمه102-2- مبانی نظری122-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد122-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد142-2-3- مالکیت...

0

— -فایل پروژه -584)

سه 1/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………..26 2/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین………………………………………………………………28 3/ج. آرای فان در لیو در پدیدارشناسی دین…………………………………………………………………29 4/ج. تحلیل پدیدارشناسی فان در لیو از نگاه...