برچسب گذاری توسط: مروجین

0

— -فایل پروژه -568)

13 6-2- تفاوت و تغییرات مواد مغذی در خوراک های دام وطیور13 1-6-2- علوفه های مزارع و مراتع 13 7-2- روشهای شناسایی ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور 15 1-7-2- شناسایی مواد خوراکی با...

0

— -فایل پروژه -347)

19 2-9-2- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه21 3-9-2- ارقام مختلف یونجه21 4-9-2- انواع یونجه زراعی داخلی و خارجی 24 10-2- ترکیبات شیمیایی خوراک 29 11-2- خصوصیات فیزیکی خوراک 30 1-11-2- اندازه ذرات 30...

0

— -فایل پروژه -348)

2-4- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 26فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 293-2- محدوده جغرافیایی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 3- 3- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29313-4- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 323-5- روش نمونهگیری ………………………………………………………………………………………………………. 323-6- برآورد حجم...