برچسب گذاری توسط: عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

0

— -فایل پروژه -626)

3-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..1473-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….1483-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….1483-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….1483-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………1503-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….1584-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1614-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..1614-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….1755-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………1835-1-دستاوردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….1845-2-نتایج...

0

— -فایل پروژه -351)

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»فصل نخست: سرقتدرآمد10مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن11مبحث دوّم: سرقت عادی12مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید13بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم13الف- عنصر قانونی جرم14ب- عنصر...