برچسب گذاری توسط: عوامل مؤثر در طلاق زوجین

0

— -فایل پروژه -378)

عنوان صفحهچکیـده 1فصل اول:کلیات تحقیقمقدمـه3الف) بیان مسئله5ب) پیشینه تحقیق6ج) اهمیت و ضرورت تحقیق6د) روش تحقیق 7هـ) سوال اصلی7و) فرضیات تحقیق7ز) اهداف تحقیق 7ح) ساماندهی تحقیق 8فصل دوم:تعاریف و تاریخچهمبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان10بند...

0

— -فایل پروژه -358)

فرضیه‌از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی...

0

— -فایل پروژه -320)

شماره دانشجویی: 911061877رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی استاد /استادان راهنما: دکتر فریبا حسنی چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر...

0

— -فایل پروژه -283)

فرضیهی انطباق ………………………………………………………………………………………………………………………..262-3- مروری بر ادبیات تجربی پژوهش ………………………………………………………………………………….272-4- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………..362-4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………362-4-2- نوسازی و فاصلهی سنی زوجین ………………………………………………………………………………..362-4-3- موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فاصلهی سنی زوجین ………………………………………………392-4-4- سن و فاصلهی سنی زوجین...