برچسب گذاری توسط: عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی

0

— -فایل پروژه -561)

در تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستایی در ایران، پراکندگی اراضی زراعی روستایی مانعی اساسی بهشمار میرود (عبدالهزاده و کلانتری، 1385). با توجه به مسائل و مشکلات پراکندگی اراضی زراعی، برای رفع مشکلات و...

0

— -فایل پروژه -538)

١-١-٢- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس……………………………………………………… ……………..٢١-١-٢- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ……………..٣١-٢- کلیات………………………………………………………………………………………………………………. …………….۴١-٢-١- تعاریف آمایش سرزمین……………………………………………………………………………… ……………….۴١-٢-٢- مفهوم اکوتوریسم………………………………………………………………………………………… ……………..۶١-٢-٢-١- هم پیوندی اکوتوریسم با حفاظت و توسعه………………………………………………. …………….٧١-٢-٢-٢- مفهوم ظرفیت برد………………………………………………………………………………… …………………٩١-٢-٣- سامانه اطلاعات...

0

— -فایل پروژه -501)

در این پژوهش، سعی بر توسعهی مدلی از مساله پوشش (گروه MCLP) شده است که علاوه بر حداکثر نمودن سود بنگاه، از طریق قرار دادن محدودیت حداکثر طول مطلوب صف، میزان رضایتمندی متقاضیان را...

0

— -فایل پروژه -451)

اگرچه ورود تلفن همراه به کشور ما تا حد بالایی باعث ایجاد تسهیلات در برقراری ارتباطات شده و در بسیاری از حوزه های،تجاری، خلاقیت و نو آوری، اجتماعی و همچنین تولید علم دگرگونیهایی ایجاد...

0

— -فایل پروژه -338)

2-4-2- خرید و فروش………………………………………………………………………………………………………………………..132-4-3- عوامل محیطی و بوم شناختی142-4- 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی14…………………………………………………………………………………….2-4-5-عوامل کالبدی 14…………………………………………………………………………………………………….2-5- یکپارچهسازی اراضی152-5-1- یکپارچهسازی اراضی در جهان152-5-2- یکپارچهسازی اراضی در ایران16…………………………………………………………………………………2-5-3- مراحل اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری18……………………………………………………..2-5-4-...