برچسب گذاری توسط: عوامل طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

0

— -فایل پروژه -402)

عنوان صفحه TOC \o “5-5” \h \z \t “Heading 1;1;Heading 4;4;عنوان اصلی;2;عنوان فرعی;3;تیتر;1” فصل اول: کلیات و مفاهیم PAGEREF _Toc359315778 \h 151.1کلیات PAGEREF _Toc359315780 \h 201.1.1بیان مسئله تحقیق PAGEREF _Toc359315781 \h 201.1.2سؤالات تحقیق PAGEREF...

0

— -فایل پروژه -380)

مژگان، غلامرضا (1389) در پژوهشی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نسب فرزندخواندگی در اسلام و جهان پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است: با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه...

0

— -فایل پروژه -322)

پژوهشگران و متخصیصن بر این نکته تأکید دارند که کیفیت ازدواج زمینه ساز فضای مناسبی جهت تلاقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین زوجین است.همه زوجها اعم از موفق و ناموفق، تمایل دارند...

0

— -فایل پروژه -309)

تقدیم به همسرم که قدمهایش همواره راه پیماست و اندیشهاش تنها به حرکت می اندیشد. چکیده مقدمه و هدف: اعتیاد به اینترنت موضوع نو و مسئله ایی فراگیراست که درسال های اخیر به عنوان...

0

— -فایل پروژه -259)

نظریه الیزابت نوئل- نئومن53نظریه تزیشه و کرومکا54نظریه بندورا54نظریه شرطی سازی کنشگر55نظریه الپورت56نظریه گرونبرگ57نظریه ناهماهنگی شناختی58نظریه زایونک58نظریه های نگرش از دیدگاه جامعه شناسی60نظریه کالینز61نظریه تضاد62نظریه هربرت بلومر 62نظریه یادگیری اجتماعی63نظریه نیوکامب64چهارچوب نظری65فرضیه های تحقیق67مدل تحقیق69فصل...