برچسب گذاری توسط: عدالت سازمانی

0

— -فایل پروژه -558)

2-1-4) انواع مدل های رفتار شهروندی در سازمان 19 2-1-5)ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی192-1-6) ابعاد رفتار شهروندی202-1-6 -1) رفتارهای کمک کننده20 2-1-6 -2) رادمردی 212-1-6 -3) وفاداری سازمانی212-1-6 -4) اطاعت سازمانی22 2-1-6 -5)...

0

— -فایل پروژه -492)

جدول 4-12) عدالت رویهای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………………… 73جدول 4-13) توزیع درصدی عدالت تعاملی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………….. 74جدول 4-14) عدالت تعاملی...

0

— -فایل پروژه -493)

نگارنده:فاطمه لزومیزمستان 1393 تقدیم به :مقدسا نی که وجودم جزهدیه وجود شا ن نیست :تنها اسطوره ی عشق ورزی ابدی آفر ینش؛خدا یی که آفرید و هر چه دارم از اوست.پیشکش به دو گوهر...

0

— -فایل پروژه -367)

1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.1-6) سوالات پژوهش1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف...

0

— -فایل پروژه -316)

5-3- نتیجه گیری 795-4- محدودیت ها845-5- پیشنهادات855-5-1- پیشنهادات کاربردی855-5-2- پیشنهادات پژوهشی85منابع فارسی 86منابع لاتین 91 فهرست جداولعنوان صفحهجدول 1-4- درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر 60جدول 4...