برچسب گذاری توسط: سازگاری اجتماعی

0

— -فایل پروژه -473)

جدول (2-1) چارچوب اقتضایی تصمیمگیری برای خصوصی سازی23جدول (2-2) اشکال خصوصی سازی 24جدول (2-3) تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی به تفکیک دولتی و غیردولتی، گروه و دورهی تحصیلی در سال تحصیلی 88 – 138762جدول...

0

— -فایل پروژه -476)

اینجانب سیّد فاطمه آقاپورحصیری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 910842150 در رشته روانشناسی که در تاریخ 29/11/93 از پروژه خود تحت عنوان: « ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه...

0

— -فایل پروژه -361)

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی...

0

— -فایل پروژه -330)

همچنین از بعد دیگر مساله در زمینه اهمیت پژوهش حاضر میتوان بیان داست که با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، انفجار اطلاعات، افزایش جمعیت و …، افراد میبایست برای رویارویی با مسائل و مشکلات...

0

— -فایل پروژه -331)

اینجانب مهدی اسماعیلی دانشآموخته مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته/ دکترای حرفهای/دکترای تخصصی در رشته روانشناسی تربیتی که در تاریخ 23 شهریور 1390 از پایان‌نامه/رساله خود تحت عنوان “مقایسه حافظه کوتاهمدت،دقت و تمرکزحواس کودکان 10 و11ساله موسیقی...