برچسب گذاری توسط: زندگی روزمره

0

— -فایل پروژه -721)

3-6-1- فیلتر کردن فضایی با محدودیت کمترین واریانس…………………………………………………… 313-6-2- مشکل روش LCMV………………………………………………………………………………………….. 35عنوانصفحه3-6-3- روش پیشنهادی برای مکان یابی …………………………………………………………………………. 363-7- محاسبه همبستگی در سیگنال EEG …………………………………………………………………………………….. 383-8- ویژگی استفاده شده برای تشخیص خستگی ……………………………………………………………………………...