برچسب گذاری توسط: رویکرد تلفیقی

0

— -فایل پروژه -506)

2-10-4-2- ساختار درختی252-10-4-3- ساختار اصطلاح راس262-10-4-4- ساختار سلسلهمراتبی دوسویه262-10-4-5- نمایش مقولههای عام262-10-4-6- نمایش چهریزهای262-10-5- نمایش ترسیمی272-11- شیوههای تدوین272-11-1- رویکرد کمیتهای272-11-1-1- بالا به پایین272-11-1-2- پایین به بالا282-11-2- رویکرد تجربی282-11-2-1- روش قیاسی282-11-2-2- روش استقرایی282-11-3- رویکرد تلفیقی292-12-...

0

— -فایل پروژه -410)

2-4-3 ایزو 14000 در ایران…………………………………………………………………………………………18 2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000……………………………………………………………..18 2 -4-4-1 ایزو14001……………………………………………………………………………………………………….19 2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد………………………………………………………20 2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد…………………………………………….20 2-5 سیستم مدیریت...