برچسب گذاری توسط: روابط خانوادگی از منظر قرآن کریم

0

— -فایل پروژه -396)

1. بیان مساله:مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس، محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان، دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص، بیان ویژگیهای آن، ماهیت وحدود مترتب برآن است....

0

— -فایل پروژه -356)

1-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………61-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….71-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..71-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….81-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………91-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..101-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….101-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..111-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………111-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….121-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..131-2-5- مفهوم صدور…………………………………………………………………………………………………………………..141-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..151-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..151-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….171-2-6-...

0

— -فایل پروژه -354)

چکیده ………………………………………………………………………………………………….. 1مقدمه………2 فصل اول: تاریخچه استقلال قضاییمبحث اول: استقلال قضایی در اسلام ……..9مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی……..16گفتار اول) دوره عباسیان………..17گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان………..21گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی………..21الف) سلب استقلال...