برچسب گذاری توسط: رفتار نامتقارن

0

— -فایل پروژه -523)

باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم . باشد که...

0

— -فایل پروژه -503)

مدیریت سود یا تقلب 31انگیزه های مدیریت سود 32 کشف مدیریت سود 37تعریف اقلام تعهدی 39کیفیت اقلام تعهدی 40مدل های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی 41کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه...

0

— -فایل پروژه -411)

3-آیا میزان سرمایه در گردش مناسب در شرکت های نمونه اندازه گیری می شود؟در کل از پرسشنامه های بیست شرکت که به طـور نمـونه انتخـاب شده بودند، دریافتند که 67 درصد از شرکت ها...