برچسب گذاری توسط: خودکارآمدی

0

— -فایل پروژه -336)

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)2-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………..132-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………132- 2-1 باورهای خودکارآمدی :……………………………………………………………………………………………..132-2-1-1 مفهوم باورهای...

0

— -فایل پروژه -330)

فهرست مطالبعنوان صفحه TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده 1فصل اول: کلیات1-1- مقدمه PAGEREF _Toc419922539 \h 31-2- بیان مساله PAGEREF _Toc419922540 \h 41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc419922541 \h 71-4- اهداف پژوهش...

0

— -فایل پروژه -319)

امضا و تاریخ : / / تاییدیه بدینوسیله تایید می نمایم پروژه / رساله ی بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی برعملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباسدفاع شده...

0

— -فایل پروژه -323)

2-1-20-وراثت 372-1-21-موقعیت 382-1-22-زمان 392-1-23-ابعاد خودکارآمدی 402-1-24-سبک های اسنادی 422-1-25-منابع کنترل 432-1-26-جریان نسبت دادن 452-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی 452-1-28-خواص استنباطهای علی 472-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست 492-2-پیشینه تحقیق 50فصل سوم:روش شناسی تحقیق3-1-روش...