برچسب گذاری توسط: خدمات الکترونیک

0

— -فایل پروژه -531)

1-7-روش تحقیقاز نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می...

0

— -فایل پروژه -533)

استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز...

0

— -فایل پروژه -525)

نمودار4-4- فراوانی براساس نوع فعالیت58 HYPERLINK \l “_Toc365487942” نمودار4-5- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن فعالیت های روزمره59 HYPERLINK \l “_Toc365487942” نمودار4-6- فراوانی پاسخ ها در مورد الکترونیکی نمودن برای ایجاد ارتباطات کارآمد60...

0

— -فایل پروژه -490)

جدول 3-1-تعداد نمونه جامعه آماری54جدول3-2- سازگاری درونی55جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت57جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات58جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه...