برچسب گذاری توسط: حسابداری تعهدی کامل

0

— -فایل پروژه -472)

عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه.3 1-1. بیان مسأله 4 1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 7 1-3. اهداف تحقیق 8 1-3-1. هدف کلی تحقیق 8 1-3-2. اهداف اختصاصی تحقیق 8 1-4. سئوال...

0

— -فایل پروژه -432)

استاد/استادان مشاور: دکتر افسانه توانگرآدرس و شماره تلفن : خیابان آزادی، خیابان جیحون، نبش مقدم، پلاک 672 – 09336850878 چکیده پروژه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف این...

0

— -فایل پروژه -435)

مالکیت نهادی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. فرضیه فرعی دوم:مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار است. 1-5 روش گردآوری داده‎ها‎...