برچسب گذاری توسط: جهت گیری های دینی دانشجویان

0

— -فایل پروژه -633)

فصل اول : کلیات 1-1- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۵1-2- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..61-2-1- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….61-2-1-1- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………61-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………61-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….71-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..71-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….81-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………91-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..101-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….101-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..111-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………111-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….121-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..131-2-5- مفهوم...

0

— -فایل پروژه -588)

وحدت اسرائیل که توسط داوود پادشاه در حدود سال 1000ق.م برقرار شده بود، با مرگ پسرش، سلیمان، خاتمه یافت و اسباط دوازدهگانهی اسرائیل، به دو قسمت تقسیم شدند. ده سبط در شمال و دو...