برچسب گذاری توسط: جنکینز

0

— -فایل پروژه -624)

فهرست مطالبعنوان صفحه  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : omidfile.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   فصل اول:...

0

— -فایل پروژه -474)

2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات 2-1-3-فرایند و انواع ارتباطات2-1-4-ویژگی های ارتباطات2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی2-1-9-پیشرفت2-1-10-اهداف پیشرفت2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت2-1-12-مدل پیشرفت اتکینسون2-1-13-نظریه مک کللند2-1-14-انگیزه پیشرفت 2-1-15-زمینه اجتماعی...

0

— -فایل پروژه -323)

2-1-10-1-جان اتکینسون 192-1-10-2-ویکتور وروم 192-1-10-3-کمپبل و پریچارد 192-1-10-4-وین ماندی و همکارانش 192-1-10-5-بیریل سان و استانیر 192-1-10-6-میسکل 202-1-10-7-فروید 202-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله 202-1-12-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 212-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و...

0

— -فایل پروژه -260)

در خصوص گردشگری دریافته شد که خشنود کردن فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و تأثیر فرزند فرایندی یک طرفه نیست بلکه فرایندی چندجانبه و ارتباطی دو طرفه بین فرزند و والدینی است...