برچسب گذاری توسط: جایگاه بورس

0

— -فایل پروژه -682)

از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی...

0

— -فایل پروژه -656)

M. Hemmat far Ph.D.Consulted by:A. Saeeidifar Ph.D.By:Meysam.EbrahimianWinter 2011 دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسابداریپروژه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداریعنوان:بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در...

0

— -فایل پروژه -627)

1-4-3 اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 101-5 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111-5-1 سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 111-5-2 سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 111-6 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………… 12فصل دوم :مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 142-1 ادبیات مفهومی...

0

— -فایل پروژه -604)

جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2 و β6…………………………………………………………………………65جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4 و β7………………………………………………………………………..66جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6 و β7………………………………………………………………………..68جدول 4-10: آزمون والد...