برچسب گذاری توسط: توسعه گردشگری

0

— -فایل پروژه -562)

2-2-1- طبقه بندی شتر92-2-2- مشخصات عمومی شتر.102-2-3-آناتومی و عضلات122-2-4-اهمیت و آمار پرورش122-2-5-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر142-2-6- ویژگی های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر………………………………………………………………………………………………..152-3- فلور میکروبی گوشت خام…………………………………………………………162-3-1-منشا آلودگی گوشت172-3-2-انواع میکروارگانیزم های عامل فساد گوشت.172-3-3-انواع میکروارگانیزم های گوشت...

0

— -فایل پروژه -538)

فصل اول- مقدمه و کلیات ١-١- سرآغاز………………………………………………………………………………………………. …………..٢١-١-٢- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس……………………………………………………… ……………..٢١-١-٢- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ……………..٣١-٢- کلیات………………………………………………………………………………………………………………. …………….۴١-٢-١- تعاریف آمایش سرزمین……………………………………………………………………………… ……………….۴١-٢-٢- مفهوم اکوتوریسم………………………………………………………………………………………… ……………..۶١-٢-٢-١- هم پیوندی اکوتوریسم با حفاظت و توسعه………………………………………………....

0

— -فایل پروژه -382)

2-2-2-6- کنوانسیون مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی ………………………..332-2-2-7- کنوانسیون 1972 در ارتباط با حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان …………………………..34هوردآ2-2-2-8- کنوانسیون 1973در مورد تجارت بین المللی گونه های...