برچسب گذاری توسط: تفکیک شرکت های هموارساز

0

— -فایل پروژه -727)

1-7-1. موضوع و دادههای استفاده شده در تحقیق……………………………………………..61-7-2. براساس مطالعه ادبیات و نحوه ارائه مطالب……………………………………………..61-8.. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..61-9. ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………7فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2. دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………92-2-1. مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….92-2-2. مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….102-2-3. پیشپردازش…………………………………………………………………………………..102-2-3-1. پاکسازی داده………………………………………………………………………112-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….11  برای دانلود...

0

— -فایل پروژه -656)

مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری:سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان...

0

— -فایل پروژه -619)

2-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………122-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………122-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………132-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………142-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………142-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….142-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….162-4-1. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….172-4-2. پنومونی…………………………………………………………………………………………172-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5. الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………182-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2. ID3……………………………………………………………………………………202-5-1-3. C5.0…………………………………………………………………………………..212-5-2. ماشین بردار...

0

— -فایل پروژه -522)

4- کاهش زمان تولید و تحویل کالا1-4-1 هدف کاربردی بیان نام بهره‌ورانتمانی شرکتها و کارخانه های تولیدی و موسسات تحقیقاتی و کارگاه ها می توانند از روش MRP استفاده کنند.(سیستمMRP به ایجاد هماهنگی میان...

0

— -فایل پروژه -503)

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬ 44ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 44ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ 45 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ 45مدیریت سود و مدیریت اقلام تعهدی 47تحقیقات...

0

— -فایل پروژه -432)

4-1 مقدمه PAGEREF _Toc369425999 \h 734-2 نتایج آمار توصیفی PAGEREF _Toc369426000 \h 744-3 تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc369426001 \h 754-4 مدل اول تحقیق PAGEREF _Toc369426002 \h 754-4-1 بررسی خود همبستگی PAGEREF...