برچسب گذاری توسط: بوری

0

user8211

شکل1-4 مکانیزم تولید بار در سلولهای آلی.]5[1-4 انواع معماری سلول‌های فتوولتایی آلیروش ساخت سلولهای آلی بسیار ساده است.اساس ساخت لایه نشانی در مقیاس نانو است.از جمله روشهای مهمSpray-Spin Coating-Printing-Sol gel است . می توان...

0

— -فایل پروژه -727)

2-2-3-2. یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….112-2-3-3. تبدیل داده……………………………………………………………………………..112-2-3-4. کاهش داده……………………………………………………………………………122-2-3-5. تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………122-2-4. دادهکاوی………………………………………………………………………………………132-2-5. پسپردازش……………………………………………………………………………………142-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………142-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….142-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….162-4-1. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….172-4-2. پنومونی…………………………………………………………………………………………172-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5. الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………182-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2....

0

— -فایل پروژه -663)

جناب آقای یزدان پناه (متخصص دانش فضایی ) جناب آقای کاپیتان سیف.جناب آقای دکتر دهقانی (عضو هیأت علمی رشته عمران دانشگاه قم)جناب آقای سالاری (کارشناس رشته ی شناوغواصی)جناب آقای نوشابادی (کارشناس رشته ی اسکی)جناب...

0

— -فایل پروژه -651)

کدام یک از روش های حل و فصل اختلاف می تواند ریسک های ناشی از بروز اختلافات را به حداقل کاهش دهد؟ه) فرضیههای پژوهشفرضیه هایی که مبتنی بر آنها اقدام به پژوهش شده است...

0

— -فایل پروژه -654)

جناب آقای دکتر کوهپیمایی (مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت)جناب آقای دکتر عبداللهی (عضو هیئت علمی رشته برق موسسه آموزش عالی شهاب دانش)جناب آقای دکتر کاری (عضو هیئت علمی رشته عمران دانشگاه...

0

— -فایل پروژه -619)

2-4-2. پنومونی…………………………………………………………………………………………172-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5. الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………182-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2. ID3……………………………………………………………………………………202-5-1-3. C5.0…………………………………………………………………………………..212-5-2. ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….212-5-3. شبکهی عصبی………………………………………………………………………………..242-5-4. Bagging…………………………………………………………………………………….252-5-5. AdaBoost…………………………………………………………………………………272-6. پیشینهی تحقیقات در بیماریهای تنفسی……………………………………………………….30فصل3: دادههای نامتوازن……………………………………………………………………………………………323-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….333-2. روشهای یادگیری در دادههای نامتوازن………………………………………………………333-2-1. نمونهبرداری……………………………………………………………………………………333-2-1-1....