برچسب گذاری توسط: برنامه درسی

0

— -فایل پروژه -466)

38 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور41 جمع بندیفصل سوم: روش شناسی پژوهش43 مقدمه43 روش تحقیق44 جامعه آماری44 حجم نمونه44 روش نمونه گیری44 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات45 ابزار جمع...

0

— -فایل پروژه -331)

4- چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال...