برچسب گذاری توسط: ایده آل های باروری

0

— -فایل پروژه -563)

2-14-6-مصرف ترکیبی داروها212-14-7- آتورواستاتین222-14-8-مکانیسم اتر232-14-9-هشدارها232-14-10-عوارض جانبی آتورواستاتین232-14-11-تداخل دارویی242-14-12-اشکال دارویی242-14-13-نحوه اثر آتورواستاتین242-14-14-کل کلسترول LDL252-14-15-مهار آنزیم Squalene synthase 262-14-16-افزایش کلسترول HDL262-14-17-انتقال معکوس کلسترول262-14-18-فارماکونیتینیک:مکانیسم اثر262-14-19-اثر آتورواستاتین همراه با سالین (نوعی نمک)272-14-20-تاثیر آتورواستاتین بر روی ژن SREBP-L272-15-ال-کارنیتین272-15-1-خواص شیمیایی292-15-2-نام...

0

— -فایل پروژه -340)

2-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………162-10-آرتواسکلروز162-10-1-علل اصلی آترواسکلروز162-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز172-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور172-12-LDL و HDL172-13-اختلال چربی خون182-14-استاتین‌ها192-14-1-منابع استاتین192-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی202-14-3-ایزوتوپ‌ها202-14-4-جایگاهی برای استاتین‌ها202-14-5-استاتین‌ها از نظر تجاری212-14-6-مصرف ترکیبی داروها212-14-7- آتورواستاتین222-14-8-مکانیسم اتر232-14-9-هشدارها232-14-10-عوارض جانبی آتورواستاتین232-14-11-تداخل دارویی242-14-12-اشکال دارویی242-14-13-نحوه اثر آتورواستاتین242-14-14-کل...

0

— -فایل پروژه -308)

اندیشه زدایی …………………………………………………………………………………………………….37روحانیت پزشکی …………………………………………………………………………………………………37اصلاح نگرش ها …………………………………………………………………………………………………..38درمان گروهی سالمندان…………………………………………………………………………………………………39نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان…………………………………………………………………….41روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان……………………………………………………………….42مرور زندگی…………………………………………………………………………………………………………..43نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………………43نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………..44نظریه پک:سه...