برچسب گذاری توسط: اولویتهای سرمایه گذاری

0

— -فایل پروژه -314)

3-1- مقدمه593-2- روش تحقیق593-3- جامعه آماری593-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه593-5- ابزارهای گردآوری داده ها593-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS603-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)603-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی613-6- روش تحلیل داده...

0

— -فایل پروژه -296)

2-3-1 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD202-3-2 معرفی بعضی از کمیتههای OECD212-3-2-1 کمیتهی سیاستهای اقتصادی212-3-2-2 کمیتهی کمک به توسعه212-3-2-3 کمیتهی مدیریت عمومی222-3-2-4 کمیتهی تجارت بین المللی232-3-2-5 محیطزیست242-3-2-6 کمیتهی آموزش، استخدام، نیروی کار و امور...