برچسب گذاری توسط: اوقات فراغت جوانان و والدین

0

— -فایل پروژه -526)

5859596060616162626363عنوان صفحهجدول1-3- دیاگرام طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….جدول 2-3 نمره گذاری سوالات پرسشنامه هراس اجتماعی اسپین ……………………………………………………………………..جدول3-3- نمره گذاری سوالات پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن …………………………………………………………………………جدول 4-3 زمان بندی اجرای کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی ………………………………………………………………………جدول 1...

0

— -فایل پروژه -401)

ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق6بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینیفصل نخست: مفاهیم مقدماتی8مبحث اول: باورهای دینی8گفتار اول: دین9گفتار دوم: باور12گفتار سوم: باور دینی14مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های...

0

— -فایل پروژه -337)

2-1- مبانی نظری سازه های پژوهش152-1-1- مبانی نظری سازه تکانشگری152-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری192-1-1-2- تکانشگری و جایگاه آن در اختلالات روانی232-1-1-3- علل رفتار تکانشگرایانه242-1-2- مبانی نظری سازه تنظیم شناختی هیجان272-1-2-1- راهبردهای تنظیم...