برچسب گذاری توسط: انتشار اخبار و اطلاعات

0

— -فایل پروژه -662)

4. بررسی جایگاه دریا و رود در نزد شاعران عرب و تاثیر پذیری ادب و شعر عربی از زمان نشأت تا پایان دوره عباسی دوم. بیان روش تحقیقاز آنجا که این کتاب منبعی مهّم...

0

— -فایل پروژه -657)

مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری: ازدست و زبان که برآید کز عهده شکرش به در آیدبنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامۀ سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه...