برچسب گذاری توسط: انتخابات

0

— -فایل پروژه -589)

با توجه به آیات قرآن و سنت عملی رسول خدا و سیره امامان، دعوت به وحدت و تقریب فقط یک نیاز مصلحتی و تاکتیک سیاسی و اقدام عملی برای حفظ منافع مادی مشترک نیست،...

0

— -فایل پروژه -519)

سرمایه گذاری می شوند.سرمایه منبعی است که برای ایجاد ارزش افزوده سرمایه گذاری می شود. به منابعی که مصرف می شوند و یا برای مصارف آینده ذخیره می شوند، سرمایه اطلاق می شوند. مردم...