برچسب گذاری توسط: الگوی گذران اوقات فراغت جوانان

0

— -فایل پروژه -453)

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه های جدید، فرهنگ دینی،نقش رسانه های جدید فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………….1مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2-31-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………..3-42-1- طرح و تحدید موضوع……………………………………………………………………………………………….43-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………44-1-ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………….54-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..51-4-1- هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………….52-4-1- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………..5فصل دوم: بررسی...

0

— -فایل پروژه -364)

قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده...

0

— -فایل پروژه -315)

عنوان صفحهجدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون PAGEREF _Toc419752317 \h 57جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا PAGEREF _Toc419752318 \h 58جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات PAGEREF _Toc419752326 \h 60جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن...