برچسب گذاری توسط: الگوی قیمت گذاری

0

— -فایل پروژه -657)

نگارش:سید موسی محمدیپاییز 1389هیأت داوران:استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر داراستاد مشاور: دکتر حمید رضا قاسمیاستاد داور: دکتر پیمان غفاری مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردارسپاسگزاری: ازدست و زبان که برآید کز عهده شکرش به...

0

— -فایل پروژه -302)

کز عهده شکرش به در آیدبنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامۀ سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت...