برچسب گذاری توسط: اعضاء جامعه حسابداران

0

— -فایل پروژه -519)

اجزای سرمایه انسانی عبارتست از بهداشت، تغذیه، آموزش، اشتغال، شرایط کار، مسکن، امنیت اجتماعی، پوشاک، فراغت، آسایش خیال، آزادی های فردی ( نیازی، 1379 ) 3- سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی یک واژه بین رشته...

0

— -فایل پروژه -430)

جدول4-7 نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………………..78جدول 4-8 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل ………………………………………………………………………….80جدول4-9 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون و آزمون فرضیه ها ……………………………………………….82 چکیدهبا توجه به اینکه در سالهای اخیر، تجدید ارائه...

0

— -فایل پروژه -419)

1-1 بیان مسالهحسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد...