برچسب گذاری توسط: اصول اخلاقی

0

— -فایل پروژه -680)

بر اساس معیار دوم که جهت گیری شهروندی است می توان به چهار نوع شهروندی اشاره کرد: «1- شهروندی محیط زیستی که به کل کره زمین متعلق است. و از حقوق و مسئولیت شهروندان...

0

— -فایل پروژه -635)

همچنین خواب به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان سبب میشود، بتوانیم توانایی های ادراکی خود مانند حافظه، تفکر و کلام را در حد مطلوبی حفظ کنیم. طبق نظر اکثر پژوهشگران خواب دارای کارکرد...

0

— -فایل پروژه -583)

از منظر سعدیا هنگامی که گفته میشود «کلام الهی» به این معنا نیست که همراه خداوند کلمهای است که همواره خلق میکند. منظور از لفظ صنع، خلق است، نه اینکه خلق یک چیز باشد...

0

— -فایل پروژه -540)

1-2-1 تمایز میان جرم و انحراف 251-2-2تقسیم بندی انواع انحرافات 271-3 جرایم منافی عفّت 281-3-1 غرایز جنسی 281-3-2 انحرافات جنسی 301-3-3 انواع انحرافات جنسی 301-4 گوشی هوشمند 32فصل دوم: بررسی موانع حقوقی مبارزه و...

0

— -فایل پروژه -527)

5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات...