برچسب گذاری توسط: آموزشهای رسمی

0

— -فایل پروژه -678)

2346723712546242178673367123876661800917مبحث اول: مفهومشناسی در این مبحث اصطلاحهای سبب، شرط و علّت را از منظر لغوی مورد بررسی قرار داده و سپس معنی اصطلاحی هر واژه را از دید فقهی و حقوقی تبیین مینماییم.گفتار اول:...

0

— -فایل پروژه -487)

چکیدهوجود ارتش بین المللی ناتو که مأموریت خود را ایجاد امنیت در سرتاسر گیتی در برابر خطر تروریسم می‌داند، نه تنها امنیت را با خود نیاورده بلکه موجب تحریکات مهم نظامی و شروع یک...

0

— -فایل پروژه -474)

2-1-3-فرایند و انواع ارتباطات2-1-4-ویژگی های ارتباطات2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی2-1-9-پیشرفت2-1-10-اهداف پیشرفت2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت2-1-12-مدل پیشرفت اتکینسون2-1-13-نظریه مک کللند2-1-14-انگیزه پیشرفت 2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت 2-1-16-ویژگی های...