برچسب گذاری توسط: آلي

0

user8210

همانطور که در بالا آورده شده است (بخش 1-4-1-3) که فلز دار شدن لیگاندهای دهنده نیتروژن هنگامیکه حلقه کی لیت تولید شده کمتر از 5 اتم باشد انجام نمی شود. در حالیکه فلز دار...

0

user8211

شکل1-2 ساختار برخی از موادسلولهای خورشیدی آلی .]3[ شکل1-3برخی ساختارهای بدست آمده از مهندسی مولکولی.]4[این مواد چون هنوز تولید نشده ،نامی برای آنها در نظر گرفته نشده است.این مواد دارای گاف انرژی کمی بوده...