مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق درباره تابعیت، دولت، حقوق، ، دیپلماتیک، ارادی، حقوقی

ت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد Read more…

By 92, ago