مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رشته حقوق درباره، رقابتی، بانکداری، باشد.نمودار، رگرسیونی، بانک

اد مزیت رقابتی74نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد مزیت رقابتی75نمودار 4-13: تأثیر رگرسیونی متغیر نام تجاری بر ایجاد مزیت رقابتی76نمودار 4-14: تأثیر رگرسیونی متغیر فناوری اطلاعات بر ایجاد مزیت رقابتی77نمودار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله حقوق در مورد ، سازمان، مشتری

از مقوله های راهبردی و استراتژیک بقای سازمانها درآینده است ( الوانی، ریاحی، 1383،11).بحث در خصوص کیفیت خدمات از پیچیدگی های زیادی بر خوردار است. تعریف و اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده توسط یک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله حقوق درباره ، />جدول، />نمودار، سازمانهای، سازمانها، -، رضایت

6جدول 4-8 سوالات پرسشنامه و اهداف استراتژیک شرکت117جدول 4-9 سوالات پرسشنامه و معیارهای ارزیابی خدمات120جدول 4-10 آزمون t – استودنت برای جنبه مشتری122جدول 4-11 آماره آزمون فریدمن ( کای – دو ) برای مقایسه میزان Read more…

By 92, ago