صفحه اصلی

 

 

 • — -فایل پروژه -603)
  سوّم: تبیین الگوی مطلوب از تفسیر تربیتی و روش دستیابی به آن است. (مدل روشی)تلاش پژوهش حاضر، تدوین محور سوّم است و پاسخگوی این مسأله خواهد بود که دستیابی به نمونه مطلوبی از تفسیر تربیتی (مدل) در گرو چه اقدامات و تلاشهایی است.(روش)برای پاسخ به این مسأله دست کم چهار تلاش علمی ضروری مینماید؛ نخست، تبیین دقیقی از تفسیر تربیتی؛ دوم، تحلیل رسالتهای تفسیر تربیتی؛ سوم، تحلیل ویژگیهای نگرشی تفسیر تربیتی؛ چهارم، تعیین ابزارهای لازم در تدوین تفسیر تربیتی است. در محور «تبیین دقیق تفسیر تربیتی»؛ علاوه بر تعریف جامع و مانع، تعیین نسبت آن با عناوین مشابه، تحلیل قلمرو تفسیر تربیتی و تبیین گونههای آن انجام میگیرد. تحلیل «رسالتهای تفسیر تربیتی» نیز حوزههای کاری و شیوههای عملی تفسیر تربیتی را مینمایاند. «ویژگیهای نگرشی»، شاخصههای کلان محتوایی ضرورتبخش تفسیر تربیتی است. «ابزارهای تفسیر تربیتی» نیز تحقق بخشِ عملیِ شاخصهها و اهداف تفسیر تربیتی است. مجموعه این اقدامات، ارائه دهنده روشی برای دستیابی به نمونهای مطلوب از تفسیر تربیتی است. نگارنده هرچند در این پژوهش به محورهای اوّل (جریانشناسی) و دوّم (مبانی) مستقیماً نپرداخته است ولی با مطالعه بر روی این حوزهها، به ویژه بحث جریانشناسی و آسیبشناسی، از نتایج آن برای ارائه شاخصههای محتوایی و ابزاری بهره گرفته است. اهمیّت و ضرورت پژوهش تبیین مدل روشی تفسیر تربیتی، به مثابه نقشه راهی است که مفسّران دردمند […]
 • — -فایل پروژه -537)
  عنوانشماره صفحه فصل اول 🙂 کلیات تحقیق (-1-1 مقدمه2-2-1 بیان مسأله4-3-1 اهمیت موضوع6-4-1 اهداف تحقیق7-1-4-1 هدف اصلی7-5-1 سئوال و فرضیه های پژوهش7-1-5-1 سوال اصلی پژوهش7-2-5-1 فرضیات فرعی7-6-1 مدل تحقیق8-7-1 تعاریف نظری و عملیاتی8-1-7-1 تعریف نظری8-2-7-1 تعریف عملیاتی9فصل دوم 🙂 مبانی نظری و پیشینه تحقیق (-1-2 مبانی نظری11-1 -1-2 مبانی نظری رفتار شهروندی11-2-1-2 مبانی نظری تعهدسازمانی29-2-2 پیشینه تحقیق44زعنوانصفحه-1 -2-2 پیشینه خارج از کشور44-2-2-2 پیشینه داخل کشور46فصل سوم : ) روش تحقیق (-1-3 مقدمه58-2-3 روش تحقیق58-3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری :. 59-4-3 روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانهای و غیره(:59-5-3 ابزار اندازه گیری:.. 59-1 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی59-2 پرسشنامه تعهد سازمانی59-6-3 شیوه اجرای پژوهش60-7-3 روش تجزیه وتحلیل اطالعات:60فصل چهارم : ) تجزیه و تحلیل داده ها ( 1 - 4 – مقدمه ................................................................................................................................................. 62) 2- 4 آمار توصیفی ....................................................................................................................................... 63)3-4 آمار استنباطی […]
 • — -فایل پروژه -349)
  2-6- نیازهای اقلیمی توتون122-7- نیازهای زراعی توتون122-8- سیستم کشت توتون142-9-آبیاری توتون162-10- روشهای مدیریت آبیاری در سیستم کشت توتون و اثرات آن بر عملکرد192-11-کارایی مصرف آب توسط گیاه202-12- ارقام توتون232-13- اثرات مدیریت آبیاری بر عملکرد توتون232- 14- اثرات مدیریت آبیاری و ارقام مورد آزمایش بر اجزای عملکرد توتون242- 15- مدل CROPWAT252-16- توابع تولید محصول نسبت به آب26 TOC \o "1-3" \h \z \u فصل سوم: مواد و روش ها283-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش293-2- اطلاعات هواشناسی منطقه مورد آزمایش303-3- مشخصات طرح آزمایشی303-4- آبیاری توتون303-5- مواد آزمایشی303-5-1- معرفی ارقام303-5-2- معرفی مدل CROPWAT 8.0313-6- مراحل اجرای طرح313-6-1- تهیه خزانه313-6-2- آماده سازی زمین و اعمال تیمارها323-6-3- مراحل داشت توتون در زمین اصلی333-7- صفات اندازه گیری شده353-7-1- طول برگ353-7-2- عرض برگ353-7-3- تعداد برگ353-7-4- ارتفاع گیاه353-7-5- قطر ساقه363-7-6- سطح برگ363-7-7- تعیین وزن تر و خشک برگ363-7-8- تعیین مقدار قند برگ363-7-9- تعیین مقدارنیکوتین برگ373-8- توابع تولید ارقام توتون نسبت به آب373-9- محاسبات آماری37فصـل چهارم: تجـزیه و تحلیل داده ها38 TOC \o "1-3" \h \z \u 4-1- اثر آبیاری بر عملکرد کمی394-2- اثر آبیاری بر قیمت برگ خشک توتون404-3- اثر آبیاری بر درآمد ناخالص در واحد سطح404-4- اثر آبیاری بر طول و عرض برگ […]
 • — -فایل پروژه -488)
  20002502159000 مناسب است 200025018097500234315011874500نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاریخ و امضاء: مناسب نیستفهرست مطالبمقدمه ........................................................................................................................................................................................1فصل اول: مبانی ریاضی کیهان شناسی استاندارد........................................................................................................................21-1 کیهان شناسی ...................................................................................................................................................................31-2 اصل کیهان شناختی .........................................................................................................................................................31-3 استفاده از تعبیر ریاضی اصل کیهان شناختی برای رسیدن به مدل فریدمن ......................................................................51-4 متریک رابرتسون- واکر ..................................................................................................................................................81-5 معادلات اینشتین […]
 • — -فایل پروژه -556)
  1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................101-3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ..................................................................................................121-4 اهداف تحقیق ........................................................................................................................................131-5 سؤالات تحقیق .....................................................................................................................................131-6 تبیین فرضیه های تحقیق .......................................................................................................................141-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی تخصصی.........................................................................................15فصل دوم........................................................................................................................................................162-1 ادبیات و مبانی نظری.............................................................................................................................172-2 پیشینه […]
 • — -فایل پروژه -465)
  2-1- مقدمهبررسی پیشینهی تحقیق معمولا نقدی از دانش موجود دربارهی موضوع پژوهش است. بررسی پیشینهی تحقیق، اگر به درستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک میکند و یافتههای تحقیق را به پژوهشهای تحقیق متصل میسازد (سرمد، بازرگان و حجازی 1380: 55). با بررسی پیشینهی تحقیق میتوان از روشهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی از جمله اندازهگیری، روش نمونهگیری و امثال آن، آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد. بر این اساس پژوهشگر میتواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر، انتخاب کند و نارساییهای احتمالی مشهود در تحقیقات قبلی را منظور داشته، در تدوین و اجرای تحقیق خود آن را برطرف کند. علاوه بر این، نقد پژوهشهای قبلی جنبههایی از مسئلهی تحقیق را آشکار میکند که پژوهشگر در تحلیل نهایی دادهها میتواند آنها را مورد نظر قرار داده و دادههای خود را در مقایسه با آنها تحلیل کند (سرمد، بازرگان و حجازی، 1390: 56).در این قسمت، ابتدا گسترهی نظری و نظریات مرتبط با هرکدام از متغیرهای اصلی پژوهش که عبارتند از ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفت، به صورت مجزا مطرح میشود و در قسمت دوم به بیان پژوهشهایی که در این حوزه در خارج و داخل کشور انجام شده، میپردازیم. 2-2- پیشینهی نظری2-2-1- مهارتهای اجتماعیاز آنجاییکه رشد و تحول اجتماعی در سایهی سازگاری، برقراری ارتباط مطلوب با دیگران و اجتماعی شدن میسر است، یکی از اهداف مهم نظام رسمی آموزش و پرورش کشور، […]
 • — -فایل پروژه -463)
  هویت وهویت یابی دردوره نوجوانی16تاب آوری17تعریف تاب آوری17ظهورتاب آوری20تابآوری و آسیبپذیر20ارتباط بین تابآوری، مراحل رشد روانی، شناختی، اجتماعی و سلامت روان22الگوی تابآوری و آسیبپذیری23ویژگیهای افراد تابآور24وجوه تاب آوری26ویژگیهای دخیل درتاب آوری27سخت‌رویی کلیدی برای تابآوری29مؤلفههای تابآوری29پژوهشهای انجام شده در این زمینه31پرخاشگری23تعریف پرخاشگری24پرخاشگری،خشم،خصومت37تاریخچه پرخاشگری38نظریه های مربوط به پرخاشگری49شالوده زیستی پرخاشگری52علل و عوامل پرخاشگری53انواع رفتارهای پرخاشگرانه55زیانهای پرخاشگری58پرخاشگری در نوجوانان59احساس تنهایی61تعریف احساس تنهایی63شناخت احساس تنهایی67دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم67انواع احساس تنهایی67رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب69با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم70چند توصیه برای رفع احساس تنهایی70طبقه بندی ویس از احساس تنهایی73ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون73تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی74احساس تنهایی درروان شناسی75ریشه های احساس تنهایی76رابطه بین ترس و احساس تنهایی77رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور78روش ازبین بردن احساس تنهایی78ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟79اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی82نظریه های مربوط به احساس تنهایی83فصل سوّم: فرایند پژوهش96مقدمه97جامعه آماری97نمونه آماری98روش جمعآوری اطلاعات97روش و طرح پژوهش98ابزارهای […]